product4

Pronicel Special

Pronicel Special
PRONICEL SPECIAL – Klej do tapet. Łatwy w przygotowaniu doskonale dający się rozprowadzać, wydajny. Zawiera środki grzybobójcze.

PRZYGOTAWANIE PODŁOŻA

Przed przystąpieniem do tapetowania należy dokładnie usunąć z powierzchni wszelkie chropowatości, pozostałości farb klejowych oraz tapet. Ściany winny być suche, czyste i jednolicie gładkie. Przygotowane powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym roztworem kleju ( patrz Tabela ).

PRZYGOTAWANIE ROZTWORU
Zawartość opakowania wymieszać w wymaganej ilości zimnej wody ( patrz tabela). Po około 30 minutach powtórnie wymieszać w celu uzyskania jednolitego roztworu. Tak przyrządzony klej nadaje się do użycia.

TAPETOWANIE

Równomiernie rozprowadzamy klej na spodniej stronie tapety, dostosowując jego ilość do chłonności tapety. Posmarowany klejem pas tapety składamy do środka i pozostawiamy na kilka minut ( do 5 min), aby klej został wchłonięty przez papier. Pasy tapety przyklejamy na styk, zaczynając od okna. Powierzchnię tapety wygładzamy szczotką, wypychając powietrze. Nadmiar kleju usuwamy czystą wilgotna szmatką.

1.Identyfikacja substancji
KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ
1.1. Nazwa produktu: PRONICEL SPECIAL
1.2. Zalecane stosowanie: Klej jest przeznaczony do przyklejania różnych rodzajów tapet a szczególności tapet flizelinowych do podłoża cementowo-wapiennego i płyt kartonowo-gipsowych.
1.3. Identyfikacja przedsiębiorstwa:
Grupa Pronicel S.A.,
ul. Akacjowa 4, 02-534 Warszawa, Polska
tel.+48 (48) 612 55 91
e – mail: info@grupapronicel.pl
1.4. Telefon alarmowy:
988 z telefonów stacjonarnych, 112 z telefonów komórkowych,
lub najbliższa terenowa jednostka PSP.
Informacja toksykologiczna w Polsce 0-42 631 47 242. Skład i informacje o składnikach
Screenshot 2016-08-05 11-51-193. Identyfikacja zagrożeń
3.1. Zagrożenie dla zdrowia
Nie wymaga etykiet ze znakami ostrzegawczymi, gdyż koncentracja środka szkodliwego w produkcie leży poniżej granicy niebezpiecznej, ale podczas stosowania powinny być przestrzegane zasady bezpiecznego użytkowania chemikaliów.
3.2. Zagrożenie fizyczne:
Produkt pylisty
– należy unikać pylenia przy pracy z produktem
Produkt w stanie rozpuszczonym stwarza niebezpieczeństwo poślizgu.4. Pierwsza pomoc
Wskazówki ogólne – postępowania dostosować do zaistniałej sytuacji:
Kontakt z drogami oddechowymi – wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić swobodne oddychanie, jeżeli potrzeba zapewnić pomoc lekarską.
Kontakt z oczami – przemyć oczy dużą ilością bieżącej wody , w razie potrzeby zapewnić konsultację okulistyczną.
Kontakt ze skórą – zmyć skórę dużą ilością bieżącej wody z mydłem jeżeli to potrzebne zapewnić pomoc lekarską.
Połknięcie – przepłukać jamę ustną dużą ilością wody, jeżeli potrzeba zapewnić pomoc lekarską.5. Postępowanie w przypadku pożaru
Zalecane środki gaśnicze – woda, piana gaśnicza.
W przypadku pożaru nie należy wchodzić do pomieszczenia bez odpowiedniego wyposażenia w osobisty aparat do oddychania.

6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
Ochrona osobista: jak w punkcie 8.
Sposób oczyszczania i zbierania – w przypadku uwolnienia należy zbierać na sucho z następnie spłukać dużą ilością wody. Zachować ostrożność, gdyż powierzchnia zakurzona preparatem przy działaniu wody staje się śliska. Nie należy dopuszczać do nadmiernej kumulacji pyłu preparatu w górnej części pomieszczenia.

7. Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie
Postępowanie z preparatem – podczas pracy z preparatem pracownicy powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, należy również stosować wentylację ogólną.
Magazynowanie – preparat spakowany w worki papierowe, wielowarstwowe, zaszywane należy układać na paletach. Liczba warstw nie więcej niż 8. Przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, suchych i przewiewnych.

8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
Metody oznaczeń pyłu na stanowisku pracy:
PN – 91/Z – 04030.05
PN – 91/Z – 04030.06
Środki ochrony osobistej zapewniające właściwą ochronę:
– rąk – rękawice ochronne, które należy nosić podczas pracy z preparatem;
– dróg oddechowych – maski przeciwpyłowe
– oczu i twarzy – okulary ochronne
– skóry – ubranie ochronne
9. Właściwości fizykochemiczne
Postać: ciało stałe w postaci proszkowej
Barwa: biała do lekko żółtej
Zapach: bezwonny
Temp. Wrzenia: nie dotyczy
Temp. Zapłonu: wyższa od 3600°C, ulega rozkładowi
Właściwości wybuchowe: w górnej części pomieszczenia pyły preparatu mogą ulegać kumulacji i osiągać stężenie wybuchowe w powietrzu, szczególnie podczas działania wysokiej temperatury. Preparatowi przypisuje się najniższą klasę zagrożenia wybuchem.
Rozpuszczalność w wodzie: dobra
Wartość pH: 8,0 – 10,0, dla 5% roztworu wodnego w 200°C

10. Stabilność i reaktywność
W normalnych warunkach preparat wykazuje dużą stabilność i małą reaktywność. Przechowywanie w odpowiednich warunkach zachowuje swoje właściwości przez okres 3 lat. W wysokiej temperaturze, powyżej 3600°C ulega rozkładowi z wydzieleniem tlenu i dwutlenku węgla. Pod działaniem kwasów mineralnych przy pH około 5,0 następuje gwałtowny spadek lepkości na skutek zachodzącej przemiany chemicznej.

11. Informacje toksykologiczne
Ostra toksyczność ustna: LD 50 > 2000mg/kg (szczur)
Metoda: OECD 401
Działanie drażniące na skórę: Nie drażniący (królik)
Metoda: OECD 404
Działanie drażniące na oczy: Nie drażniący (oko królika)
Metoda: OECD 405

12. Informacje ekologiczne
Zdolność biodegradacji: 10 – 30%
Metoda: OECD 302 B
Toksyczność odnośnie ryb: LC50 > 500 mg/l (96h,ryba zebra)
Metoda: OECD 203
Toksyczność odnośnie bakterii: EC50 > 1000 mg/l
Metoda: OECD 209
Węgiel organiczny (DOC): 350 mg/g
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT): 900 mg/g

13. Postępowanie z odpadami
Odpady powstające w procesie produkcji preparatu ulegają biodegradacji. Mogą być składowane na wysypiskach śmieci. Wielowarstwowe worki papierowe, które stanowią opakowania preparatu po odpowiednim oczyszczeniu mogą być traktowane jako makulatura.

14. Informacje o transporcie
Sól sodowa karboksymetylocelulozy oraz napełniacze nie są umieszczone w wykazie substancji niebezpiecznych, a pozostałe składniki mają stężenie poniżej stężenia granicznego i w związku z tym nie podlega postanowieniom przepisów o transporcie materiałów niebezpiecznych. Może być przewożona dowolnymi, krytymi środkami transportu drogowego lub kolejowego. Ładunek powinien być rozłożony równomiernie w sposób zabezpieczający przed przemieszczeniem opakowań oraz wzajemnym uszkodzeniem. Nie wymaga specjalnego oznaczenia.

15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
Oznakowanie zgodne z wytycznymi UE i przepisami krajowymi.
Produkt nie wymaga znaku ostrzegawczego zagrożenia zgodnie z dyrektywami UE/przepisami krajowymi.

16. Inne informacje
Dystrybucja karty: Informacje zawarte w tym dokumencie powinny być
udostępnione wszystkim osobom mogącym mieć kontakt z produktem.
Doradztwo techniczne: Grupa Pronicel S.A. Akacjowa 4, 02-534 Warszawa,
Telefon +48 (48) 612 55 91
Materiały źródłowe: Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych,
wersja 4.0,2004, wydane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy,
ul. Czerniakowska 16, 00 – 701 Warszawa
Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych wydane przez dostawców surowców użytych do sporządzenia produktu, jakim jest klej PRONICEL GLASS
Zmiany dotyczą: Aktualizacja Karty w oparciu o Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz.U. nr.201, poz.1674 z 2005r,; Dz.U.Nr 212, poz.1769 z 2005r, Dz.U.Nr 243, poz.2440 z 2004r.), aktualizacja przepisów prawnych.
Uwaga: Powyższe informacje są oparte o najnowszy stan naszej wiedzy i ich zadaniem jest opis produktu wyłączenie w celu określenia wymagań dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego. Nie stanowią one gwarancji właściwości produktu ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji.

ZastosowanieRoztwórIlość litrów zimnej wodyWydajność w m2
Gruntowanie1:40870 – 100 m²
Tapety papierowe, wytłaczane i zmywalne1:20430 – 33 m²
5 -6 rolek
Tapety winylowe i raufaza1:15320 – 23 m²
3-4 rolki

Zobacz także